POLITYKA PRYWATNOŚCI www.csespresso.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej pl.
 2. Niniejszy dokument jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123) oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 3. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by Przetwarzanie Danych Osobowych przez niego odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 4. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, opisane w niniejszym dokumencie.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub wniosków Administrator zachęca do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: wroclaw@csespresso.com lub pocztą wysyłając list na adres siedziby Administratora.

§2.

Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 • Administratorze – rozumie się przez to Adriana Subocza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Serwisowe Espresso Adrian Subocz, z siedzibą we Wrocławiu (50- 355) przy ul. Grunwaldzka, nr 7, lok. 1, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8982134194, REGON: 022521779. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych (w rozumieniu przepisów RODO);
 • Danych Osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, czyli są to w szczególności podstawowe dane o Użytkowniku umożliwiające jego pośrednią lub bezpośrednią identyfikację, m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego;
 • Konto – rozumie się przez to utrzymywany przez Administratora dla Użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;
 • Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari;
 • Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Regulaminie – rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;
 • Rejestracji – rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces wypełnienia elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Administratora, dokonywany przez Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej Administratora (www.csespresso.pl) mający na celu stworzenia Konta w Serwisie;
 • Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.pl;
 • Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphoney;
 • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa.

§3.

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług, w celach marketingowych oraz dla rozliczeń finansowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO- Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, w szczególności w zakresie przesyłania informacji handlowych lub marketingowych.
  • 6 ust. 1 lit. b RODO- Dane Osobowe są przetwarzane, gdy jest to konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • 6 ust. 1 lit. c RODO- Dane Osobowe w szczególnych przypadkach są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w szczególności obowiązków odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.
  • 6 ust. 1 lit. f RODO- Dane Osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot trzeci, w szczególności takich jak kontakt Użytkownika z Administratorem, zwłaszcza poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: www.csespresso.pl/formularz, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, obrona przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy ocena jakości usług. Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby skorzystać z formularza kontaktowego, dokonać Rejestracji w Serwisie oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem na odległość.
 3. Podanie dodatkowych Danych Osobowych może być wymagane w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w przypadku skierowania do Administratora uzasadnionego wniosku o przekazanie danych uprawnionym podmiotom, o czym osoba, której dane dotyczą, każdorazowo zostanie poinformowana.
 4. Użytkownik może wyrazić także odrębne zgody na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
 5. Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie przesyłając formularz kontaktowy, podczas Rejestracji lub składając zamówienie, w szczególności są to:
  • adres IP,
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • adres

Ponadto przetwarzane będą wszelkie Dane Osobowe przekazane w związku z kontaktem
z Administratorem.

 1. Administrator zgodnie z zasadą minimalizacji zawartą w art. 5 ust. 1 lit. c RODO zbiera jedynie dane niezbędne i adekwatne do świadczenia usługi.
 2. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia świadczenia usług.
 3. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, a w szczególności:
  • podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia, o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa);
  • klienci Administratora Danych Osobowych;
  • dostawcy Administratora Danych Osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne czy informatyczne;
  • partnerzy Administratorów Danych Osobowych zajmujący się pozyskiwaniem klientów;
  • podmioty powiązane z Administratorem Danych Osobowych kapitałowo lub osobowo.
 4. Płatności Użytkownik dokonuje za pomocą pośrednika płatniczego, który przetwarza Dane Osobowe Użytkownika, a w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności i przetwarzanie Danych Osobowych przez operatorów płatności, a w szczególności: oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych. Zalecamy zapoznać się z polityką prywatności pośrednika płatniczego.
 5. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 6. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu
  w Serwisie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 7. Dane, o których mowa w ust. 10 powyżej, Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.
 8. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 9. Dane Osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi oraz związanych z Kontem funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem danych, które Administrator będzie przechowywać przez okres 5 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie Przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika
   z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 10. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych:
  • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i aby móc to wykazać;
  • utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania
   w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • zachowuje poufność Danych Osobowych;
  • zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających
   z przepisów prawa.
 11. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią 5 niniejszej Polityki prywatności.

§4.

Pliki Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
 • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony
  w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
 • „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 • „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
 • „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
 • tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, a produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
 1. Stosowane na stronie internetowej Serwisu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

§5.

Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu
  i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu
  o udzieloną zgodę, osobie której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: csespresso@gmail.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W celu realizacji swoich praw, tj. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, Użytkownik powinien przesłać wniosek na adres e-mail Administratora.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie
  z prawem.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe,
  z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 9. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są
  w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
  w przeglądarce internetowej, której używa.
 11. Użytkownik ma prawo usunąć Konto w Serwisie, a jego dane będą wówczas przetwarzane zgodnie z § 3 ust. 14 niniejszej Polityki prywatności.
 12. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się podawać jedynie prawdziwe dane osobowe.

§6.

Postanowienia końcowe

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: csespresso@gmail.com.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu.