Regulamin strony csespresso.pl

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.csespresso.pl przez Administratora tego Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:

1.) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);

2.) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

3.) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);

4.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej jako RODO.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

5. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1.) Administratorze – rozumie się przez to Adriana Subocza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Serwisowe Espresso Adrian Subocz, z siedzibą we Wrocławiu (50- 355) przy ul. Grunwaldzka, nr 7, lok. 1, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8982134194, REGON: 022521779. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych (w rozumieniu przepisów RODO);

2.)Danych Osobowych – rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, czyli są to w szczególności podstawowe dane o Użytkowniku umożliwiające jego pośrednią lub bezpośrednią identyfikację, m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego;

3.) Konto – rozumie się przez to utrzymywany przez Administratora dla Użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;

4.) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari;

5.) PayPal – rozumie się przez to PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, serwis pośrednictwa finansowego;

6.) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu;

7.) Polityce prywatności – rozumie się przez to dokument, który określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej csespresso.pl;

8.) Potwierdzenie Rejestracji – rozumie się przez to komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane
w ramach Rejestracji;

9.) Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

10.) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;

11.) Rejestracji – rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces wypełnienia elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Administratora, dokonywany przez Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej Administratora (www.csespresso.pl) mający na celu stworzenia Konta w Serwisie;

12.) Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.csespresso.pl;

13.) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphoney;

14.) Umowa – rozumie się przez to umowę zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na usługę świadczoną drogą elektroniczną w postaci Serwisu, którą reguluje niniejszy Regulamin.

15.) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników
  i Administratora, a także do innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 2. Serwis oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Serwisie, a także do usunięcia tych treści w całości lub w części w celu poprawy jakości świadczonych usług. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz kod źródłowy Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia
  4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). Kopiowanie treści Serwisu, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.
 3. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu.

§2.

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia połączonego do sieci Internet oraz Oprogramowania, powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Plików Cookies.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1, w tym
  z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające
  z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 3. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.
 4. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania Użytkownika mające wpływ na pogorszenie działania Serwisu, nieautoryzowany dostęp do Serwisu, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego ruchu w Serwisie są zabronione. Nieprawidłowe wykorzystanie Serwisu odnosi się również do użytkowania w sposób niezgodny funkcjonalności w formie formularzy elektronicznych udostępnionych przez Administratora poprzez Serwis powodując swoim działaniem niepożądany ruch sieciowy lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w dostępie do Serwisu przez innych Użytkowników.
 5. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Serwisu.
 6. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Serwisu do umieszczania treści, które:

   

  1.) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora);

  2.) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;

  3.) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;

  4.) zagrażają bezpieczeństwu konta Użytkownika;

  5.) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;

  6.) zakłócają prawidłowe działanie Serwisu.

 7. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu lub dostępu do niego.

 

§3.

Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu obejmuje swym zakresem udostępnianie Użytkownikowi informacji dotyczących statusu oraz historii zamówień, otrzymywanie indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych oraz informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach, możliwość zamówienia produktu, zmianę danych oraz hasła, a także sprawdzenia swojego zamówienia.
 2. Usługa świadczona jest od momentu pomyślnego dokonania Rejestracji Użytkownika w Serwisie, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma Potwierdzenie Rejestracji. Zaprzestanie świadczenia Usługi następuje równocześnie z usunięciem Konta przez Użytkownika lub w uzasadnionych przypadkach przez Administratora.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz podania swych Danych Osobowych, usługa obejmuje również przesyłanie informacji handlowych. W przypadku takim zaprzestanie świadczenia Usługi następuje z chwilą cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się
  z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Użytkownik może przesyłać uwagi związane z nienależytym działaniem Serwisu pocztą elektroniczną na adres mailowy lub pocztowy podany w na stronie głównej w zakładce „Kontakt”. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, w formie, w jakiej Administrator Serwisu otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 6. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Administratora lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Administratora, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 30 dni.
 7. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 8. W niektórych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne określenie regionu poprzez wybór województwa, na którego podstawie Administrator określi odpowiedzialna komórkę w strukturze działalności Administratora za kontakt z Użytkownikiem.
 9. Rejestracja nie stanowi warunku złożenia zamówienia w sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem: sklep.csespresso.pl
 10. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.
 11. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 12. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 13. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.

§4.

Rozwiązanie umowy i usunięcie Konta

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu, może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie. Wówczas umowa wygasa z chwila potwierdzenia usunięcia Konta.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w przypadku rażącego naruszania przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Wówczas umowa wygasa w dniu zawiadomienia Użytkownika o stwierdzeniu naruszenia.
 3. Z chwilą rozwiązania umowy Użytkownik traci dostęp do swojego Konta, a po upływie 30 dni od rozwiązania Umowy wszystkie dane Użytkownika związane z Kontem są usuwane, z zastrzeżeniem zasad retencji Danych Osobowych opisanych w Polityce Prywatności.
 4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z trwałą utratą wszelkich danych zapisanych na Koncie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tę utratę danych.

§5.

Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Administratora.
 2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres csespresso@gmail.com. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy
  w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
 3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§6.

Realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy funkcjonującym pod adresem: sklep.csespresso.pl umożliwia Użytkownikowi złożenie zamówienia o każdej porze, z wyłączeniem przerw konserwacyjnych.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie w następujący sposób:

  1.) dokonanie wyboru produktów poprzez dodanie ich do koszyka;

  2.) zalogowanie się za pomocą swojego loginu i hasła lub wypełnienie stosownych formularzy bez logowania się na swoje Konto;

  3.) dokonanie wyboru sposobu dostawy i formy płatności;

  4.) potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

  5.) opłacenie złożonego zamówienia.

 3. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie otrzymania przez Administratora zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zawiera w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 4. Jeżeli potwierdzenie otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest niezgodne z zamówieniem złożonym przez Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Administratora poprzez wskazanie różnic miedzy zamówieniem a potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
 5. Do sprzedawanego produktu Administrator dołącza jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora, jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 6. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem swojego Konta może śledzić status realizacji zamówienia.
 7. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§7.

Płatności

 1. Użytkownik, który złożył zamówienie zgodnie z postanowieniami paragrafu 6 niniejszego Regulaminu, jest zobowiązany do opłacenia zamówienia.
 2. Terminowe uregulowanie zobowiązania przez Użytkownika jest warunkiem zrealizowania zamówienia przez Administratora.
 3. Po otrzymaniu wpłaty Administrator wystawi fakturę VAT. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania płatności przez Administratora.
 4. Opłacenie zamówienia, o którym mowa w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu, jest możliwe poprzez następujące kanały płatności:

1.) Kartą lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu iMoje

2.) Karta kredytowa Visa, Maestro, MasterCard

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatorów tych płatności oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych.
 2. Użytkownik, który złożył zamówienie zgodnie z postanowieniami paragrafu 6 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoich danych umożliwiających jego identyfikację.

§8.

Dostawa

 1. Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy spośród propozycji dostępnych na stronie sklepu internetowego podczas składania zamówienia zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Maksymalny termin dostawy to 30 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu z winy Administratora, Użytkownik może odstąpić od umowy.
 3. W przypadku zamówienia większej ilości produktów koszty przesyłki ustalane są w sposób indywidualny z Użytkownikiem.
 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy wysyłka oraz dostawy nie są realizowane.
 5. Przesyłki kurierskie objęte są ubezpieczeniem.
 6. Użytkownik w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzenia produktów. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek szkody Użytkownik powinien spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi jednak warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 7. Produkty oferowane przez Administratora dostarczane są na terenie Polski.

§9.

Reklamacje i zwroty produktów

 1. Administrator zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Użytkownika rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Administratora za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 2. Jeżeli po przejściu własności produktów na Użytkownika, Użytkownik stwierdzi, że produkt posiada wady fizyczne, to przysługują mu następujące prawa:

1.) prawo do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych we wskazanych serwisach lub

2.)prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2019 r. poz. 134) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy.

§10.

Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami zawieranymi na odległość

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości
  e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość w zakresie dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.

  1.) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;

  2.) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

  3.) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

  4.) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków  komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem właściwe jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny we Wrocławiu.

§11.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wszelkie materiały wykonane lub wyświetlane za pomocą Serwisu, m.in. tekst, grafika, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, logo są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej.
 3. Użytkownik korzystając z utworów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
  i do której ma dostęp za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do powstrzymania się od: kopiowania, powielania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, rozpowszechniania, licencjonowania, sprzedawania lub wykorzystywania w innym celu utworów, które nie są własnością Użytkownika lub Użytkownik nie otrzymał odpowiedniej zgody osoby uprawnionej na określone działanie.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, który rażąco narusza prawa autorskie.
 5. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i niewprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z Serwisu oraz podczas innych form kontaktu z Administratorem.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, Użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane oraz umieszczać w Serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.

§12.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Serwisu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników Serwisu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Serwisu nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.
 3. Administrator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
 4. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych
  w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Serwisu. Administrator zastrzega, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 7. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w Serwisie oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§13.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika Serwisu podczas wypełniania formularza kontaktowego, Rejestracji oraz zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem na odległość.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Serwisu i innych osób korzystających z Serwisu lub wszelkich form kontaktu opisane są w Polityce Prywatności.

§14.

Zmiany Regulaminu

 1. Administrator stara się nieustannie poprawiać jakość usług, zatem niniejszy Regulamin może być zmieniany w razie potrzeby. W przypadku wprowadzenia zmian
  w Regulaminie Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail zawiadamiającą o dokonanej zmianie.
 2. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza zaakceptowanie nowych warunków.
 3. Zmiana wszelkich informacji dotyczących cen oferowanych usług lub produktów nie jest równoznaczna ze zmianą niniejszego Regulaminu.

§15.

Przepisy końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie wiadomości e-mail na adres podany podczas Rejestracji na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01. października 2020 roku.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie csespresso.pl

 

Załącznik do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

Administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer
i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu,
w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.