OGÓLNE WARUNKI USŁUG SERWISOWYCH I. DEFINICJE
 1. SERWIS – Adrian Subocz (właściciel) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Serwisowe Espresso Adrian Subocz  NIP 8982134194, REGON 022521779 z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 7/1, 50-355 Wrocław wraz z oddziałami prowadzonej działalności :
 • Oddział Wrocław ul. Żmigrodzka 81-83 lok.2, 51-112 Wrocław,
 • Oddział Kraków Tadeusza Szafrana 5A/4LU, 30-363 Kraków,
 1. USŁUGA SERWISOWA – odpłatne czynności w ramach zlecenia w szczególności w zakresie konserwacji, diagnostyki, naprawy i wymiany części wykonywane zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i doświadczeniem
 2. SERWIS GWARANCYJNY – bezpłatna usługa serwisowa w okresie gwarancyjnym potwierdzonym dowodem zakupu bądź dokumentem gwarancyjnym wystawionym przez producenta sprzętu, z którym Serwis współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej ,
 3. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków) zlecająca usługę serwisową bądź serwis gwarancyjny ,
 4. KONSUMENT – klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą zlecenia usługi serwisowej bądź serwisu gwarancyjnego , które nie jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ,
 5. SERWISANT – właściciel , pracownik SERWISU lub osobowa upoważniona do działania w imieniu SERWISU ,
 6. POTWIERDZENIE ZLECENIA – dokument wydawany KLIENTOWI dostarczającemu sprzęt osobiście do wybranego Oddziału Serwisu jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia i nawiązania stosunku prawnego między stronami ,
 7. DOWÓD ZAKUPU/DOKUMENT GWARANCYJNY – dokument uprawniający do wykonania naprawy sprzętu w ramach serwisu gwarancyjnego ,
 8. KURIER – firma spedycyjna świadcząca usługi przewozowe lub firma przewozowa, pracownik tej firmy lub osoba/podmiot działający w jej imieniu ,
 9. POŚWIADCZENIE ODBIORU – pisemne potwierdzenie przez KLIENTA zakończenia zlecenia i odbioru sprzętu z SERWISU stanowiące podstawę do wydania sprzętu ,
 10. FORMULARZ – formularz zgłoszenia naprawy w formie papierowej dostępny w Oddziale Serwisu albo on-line na stronie internetowej SERWISU ,
 11. OWUS – OGÓLNE WARUNKI USŁUG SERWISOWYCH – niniejsze postanowienia zebrane w zbiór zasad, warunków i uregulowań dotyczących świadczonych usług , które stanowią integralną część umowy zlecenia usługi serwisowej bądź serwisu gwarancyjnego ,
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WARUNKI ZLECENIA USŁUGI SERWISOWEJ

§1

 1. Każdy KLIENT zlecający usługę serwisową i oddający sprzęt do danego Oddziału SERWISU jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi OWUS, który jest dostępny w każdym Oddziale Serwisu oraz na stronie internetowej csespresso.pl . KLIENT po zleceniu usługi serwisowej otrzymuje potwierdzenie zlecenia, które jednocześnie stanowi akceptację niniejszych postanowień OWUS.
 2. Zlecenie usługi serwisowej następuje poprzez FORMULARZ on-line zawarty na stronie internetowej csespresso.pl wraz z możliwością przesłania sprzętu do naprawy na podstawie otrzymanego z Serwisu listu przewozowego bądź bezpośrednio w Oddziale Serwisu.
 3. Zlecenie usługi serwisowej staje się wiążące z chwilą otrzymania przez KLIENTA POTWIERDZENIA ZLECENIA w formie papierowej w Oddziale Serwisu albo formie elektronicznej wiadomości e-mail w przypadku zlecenia on-line.

§2

 
 1. Serwis niezwłocznie po przyjęciu zlecenia usługi serwisowej dokonuje diagnostyki sprzętu ustala rodzaj i przyczynę usterki oraz określa koszty usługi serwisowej , a następnie przed przystąpieniem do wykonania usługi i naprawy sprzętu informuje KLIENTA o ustaleniach i kosztach usługi serwisowej, a także o przewidywanym terminie wykonania usługi. Informacje są przekazywane KLIENTOWI telefonicznie, SMS-em lub na wskazany przez KLIENTA adres poczty elektronicznej z oczekiwaniem na akceptację Klienta.
 2. SERWIS wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez KLIENTA. W przypadku wykrycia innych uszkodzeń, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA, SERWIS wstrzymuje czynności do czasu uzgodnienia z Klientem zakresu usługi serwisowej.
 3. SERWIS nie ponosi odpowiedzialność za usterki, wykryte w trakcie lub po wykonywaniu USŁUGI SERWISOWEJ, które nie zostały zgłoszone przez KLIENTA i nie są następstwem nienależytego wykonania usługi serwisowej.

§3

 1. KLIENT jest zobowiązany do akceptacji/odrzucenia zakresu i kosztów USŁUGI SERWISOWEJ w terminie do 7 dni roboczych począwszy od dnia powzięcia o niej informacji. Wiadomość przesłana drogą elektroniczną (e-mail, sms) przyjmuje się za doręczoną w dniu jej wysłania co skutkuje rozpoczęciem biegu terminu.
 2. Bezskuteczny upływ terminu uznaje się brak akceptacji zakresu i kosztów usługi serwisowej.
 3. W przypadku braku akceptacji zlecenia KLIENT ma obowiązek niezwłocznie odebrać pozostawiony w SERWISIE sprzęt nie później niż w terminie 7 dni od dnia oświadczenia o braku akceptacji usługi serwisowej. Jeżeli KLIENT nie odbierze sprzętu z danego Oddziału Serwisu w ciągu kolejnych 7dni SERWIS jest uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu, (koszty zapewnienia należytych warunków przechowania sprzętu) w kwocie 6 zł za każdą kolejną rozpoczętą dobę przechowywania. Opłata ta będzie naliczana włącznie do dnia odbioru sprzętu przez Klienta.

§4

 1. Termin realizacji USŁUGI SERWISOWEJ (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) jest każdorazowo ustalany z KLIENTEM. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.), a także wskutek okoliczności/przeszkody za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności , w tym wystąpienia siły wyższej termin może ulec wydłużeniu o czas ich trwania.
 2. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ SERWIS powiadamia KLIENTA za pomocą przyjętych środków komunikacji zgodnie ze wskazanymi danymi kontaktowymi przez KLIENTA o możliwości odbioru sprzętu z SERWISU.

§5

 1. SERWIS zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu KLIENTOWI z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od SERWISU czynników tym samym odstępując od zlecenia usługi serwisowej i nie ponosząc odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia.
 2. SERWIS odstępuje również od zlecenia usługi serwisowej jeżeli sposób naprawy wskazany przez SERWIS w wyniku diagnostyki sprzętu nie został zaakceptowany przez KLIENTA bądź KLIENT sam wskazuje sposób naprawy. Wówczas zastosowanie mają postanowienia OWUS dotyczące odbioru sprzętu.
 3. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ jeżeli nie wynikają one z nienależytego wykonywania usługi serwisowej.

§6

 1. SERWIS komunikuje się z KLIENTEM telefonicznie i za pomocą SMS-ów bądź poczty elektronicznej na podstawie dobrowolnie podanych i udostępnionych danych kontaktowych (tj. numer telefonu, adres e-mail poczty elektronicznej) wskazanych w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU ZLECENIA.
 2. Wiadomości wysłane za pomocą usługi SMS lub poczty elektronicznej wskazane przez KLIENTA uznaje się za skutecznie doręczone.
 3. KLIENT zobowiązuje się każdorazowo poinformować SERWIS w przypadku zmiany danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, zawartych w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU ZLECENIA pod rygorem ujemnych skutków prawnych. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie obowiązku informacyjnego przez KLIENTA .
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się SERWISU z KLIENTEM SERWIS odstępuje od realizacji

§7

Serwis gwarancyjny wykonywany jest zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta. III.  WARUNKI PRZYJĘCIA I WYDANIA SPRZĘTU 

§8

 1. Sprzęt należy dostarczyć do danego Oddziału SERWISU. Istnieje możliwość wysłania sprzętu za pomocą KURIERA zamawianego na rzecz KLIENTA przez SERWIS według obowiązujących stawek wymienionych w cenniku dostępnym do wglądu w Oddziale SERWISU oraz na stronie internetowej csespresso.pl .
 2. KLIENT ponosi koszty KURIERA.
 3. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem KURIERA, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu we własnym zakresie (w szczególności sprzęt nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania).
 4. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt w trakcie usługi przewozowej.
 5. SERWIS zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie został przez KLIENTA właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 6. 4. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt w trakcie usługi przewozowej.
 7. KLIENT jest zobligowany dostarczyć bądź wysłać do Serwisu sprzęt oczyszczony, wysuszony i opróżniony z fusów. SERWISANT może odmówić przyjęcia sprzętu od KLIENTA w przypadku jego niestandardowego zabrudzenia, w tym jeżeli w sprzęcie pozostaje woda albo kawa czy jej fusy.
 8. Sprzęt wysłany do SERWISU KURIEREM jest odsyłany na adres nadawcy.
 9. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby SERWISU, KLIENTOWI wydawane jest POTWIERDZENIE ZLECENIA, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Po wykonaniu USŁUGI SERWISOWEJ sprzęt jest przekazywany KLIENTOWI osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej do jego odbioru. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu POTWIERDZENIA ZLECENIA.
 10. W przypadku, gdy KLIENT nie może odebrać sprzętu osobiście, zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprzętu – w przeciwnym razie sprzęt może nie zostać wydany przez SERWIS, nawet za okazaniem POTWIERDZENIA ZLECENIA.
 11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego odczytanie POTWIERDZENIA ZLECENIA, wydanie sprzętu nastąpi po przedstawieniu przez KLIENTA oświadczenia o zagubieniu/zniszczeniu POTWIERDZENIA ZLECENIA oraz okazania się dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość danej osoby ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. prawo jazdy, paszport ). W takiej sytuacji SERWIS może zażądać dowodu własności sprzętu oddanego do SERWISU.
 12. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, KLIENT jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności KURIERA. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności KURIERA i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzić wraz z KURIEREM protokół szkodowy.
 13. W przypadku nieodebrania sprzętu przez KLIENTA w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez SERWIS o realizacji zlecenia i możliwości odbioru sprzętu, SERWIS jest uprawniony do naliczenia opłaty za bezumowne przechowywanie sprzętu, o której mowa w §3 ust. 3 OWUS. Jednakże w przypadku wcześniejszego obustronnego porozumienia stron w zakresie terminu odbioru sprzętu, SERWIS może odstąpić od naliczenia niniejszej opłaty, z zastrzeżeniem §9 OWUS.
 14. Czas pomiędzy oddaniem sprzętu do reklamacji, a terminem jego odebrania, to czas umownego bezpłatnego przechowania rzeczy przez SERWIS. Po terminie odbioru sprzętu wyznaczonego przez SERWIS (SERWIS wzywa do odbioru sprzętu w drodze telefonicznej bądź mailowej w zależności od danych udostępnionych przez KLIENTA) rozpoczyna się bezumowne przechowywanie rzeczy z tytułu którego KLIENT zostanie obciążony opłatą miesięczną z góry za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego przechowywania sprzętu w wysokości 50 zł.

§9

W przypadku serwisu gwarancyjnego warunki dostarczenia i odbioru sprzętu są ustalane przez producenta.   IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. GWARANCJA I REKLAMACJE

§10

SERWIS ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za wykonane usługi na podstawie przepisów o zleceniu , o których mowa w art. 734 i następne Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. 2020. 1740).

§11

1.SERWIS udziela gwarancji na USŁUGĘ SERWISOWĄ (nie dotyczy serwisu gwarancyjnego) na okres:
 • 3 (trzech) miesięcy na usługę serwisową
 • 12 (dwunastu) miesięcy na wymienione części
liczonej od daty zakończenia USŁUGI SERWISOWEJ, z zastrzeżeniem ust.3. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest specyfikacja naprawy.
 1. Gwarancja udzielana jest na podstawie paragonu/ faktury i kosztorysu USŁUGI SERWISOWEJ.
 2. SERWIS nie udziela gwarancji na USŁUGĘ SERWISOWĄ wykonaną za zgodą KLIENTA ingerującą w konstrukcje i funkcjonalność sprzętu wbrew zaleceniom producenta.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi), przypadków losowych (pożar, powódź, przepięcie w instalacji elektrycznej itp.), nieuprawnionej ingerencji osób niebędących SERWISANTAMI, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych (upadek sprzętu, działanie cieczy, zatkanie otworów wentylacyjnych itp.).
 4. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za wady sprzętu, w tym wady ukryte powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transportu do Oddziału SERWISU.
 5. W przypadku naprawy gwarancyjnej, okres gwarancji wydłuża się o czas pobytu sprzętu w SERWISIE, chyba że zapisy w KARCIE GWARANCYJNEJ stanowią inaczej.
 6. Gwarancja może być udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych podzespołów. Gwarancją nie są objęte konserwacje sprzętu, ani usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną USŁUGĄ SERWISOWĄ. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez SERWIS czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją SERWISU lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej USŁUGI SERWISOWEJ.
 7. KLIENT reklamujący usługę serwisową zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do Oddziału SERWISU we własnym zakresie.
 

§12

  Po bezskutecznym wyczerpaniu procedury reklamacyjnej USŁUGI SERWISOWEJ oraz po uzyskaniu zgody SERWISU, KLIENT – KONSUMENT może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§13

 1. Korzystając z USŁUG SERWISOWYCH KLIENT wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych i kontaktowych podanych przez KLIENTA w FORMULARZU lub POTWIERDZENIU ZLECENIA. KLIENT oświadcza, że podane przez niego dane osobowe i kontaktowe są prawdziwe i prawidłowe oraz podane dobrowolnie pod rygorem ujemnych skutków prawnych.
 2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez SERWIS danych osobowych KLIENTA może uniemożliwiać świadczenie usług przez SERWIS.
 3. Administratorem danych osobowych jest SERWIS tj. Adam Subocz prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Centrum Serwisowe Espresso z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 7/1, 50-355 Wrocław, NIP 8982134194, REGON 022521779, kontakt: e-mail csespresso@gmail.com.
 4. SERWIS przechowuje i przetwarza dane osobowe KLIENTA w celu dokonania naprawy i ewentualnego odesłania sprzętu po naprawie, a także dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń stron do czasu ich przedawnienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. 2020.1740 ) i ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020.287).
 2. SERWIS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w OWUS, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez SERWIS, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej csespresso.pl
 3. Do wszelkich stosunków prawnych nawiązanych przed zmianą OWUS stosuje się postanowienia OWUS obowiązujące w dacie zawarcia umowy .
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej csespresso.pl